Old Girls’klub – Ribe Golfklub.

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 30. november 2021.

Formanden, Tut Hollænder, indledte mødet med at byde velkommen og takke for det fine fremmøde.

Herefter gik hun over til punkt 1 på dagsordenen.

  1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Kirsten Thaisen, som blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og kunne konstatere, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var lovlig indkaldt.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:

Formanden berettede om et par år, der på grund af nedlukninger og restriktioner har medført en del ændringer for klubben, og udtrykte  stor glæde over, at der stadig er god tilslutning til både de ugentlige matcher og  til de arrangementer, det har været muligt at afholde.

Hun udtrykte ligeledes  glæde over den gode ånd og hyggelige stemning, der hersker blandt klubbens medlemmer, og som der må værnes om.

Beretningen kan ses på hjemmesiden.

Formanden lagde op til kommentarer fra forsamlingen til det forløbne års program, og til evt. forslag til programmet for 2022.

Kommentarer til formandsberetningen:

Der var generel tilfredshed med  bestyrelsens planlægning og afvikling af årets arrangementer.

Der kom forslag om mere varierede former for holdspil, fx  spil med 4 køller.

Lidt mere blanding af A, B og C spillere på holdene ved almindelige stableford matcher.

Lidt flere skift mellem starthuller for enkelte hold.

Bestyrelsen takker for forslagene, som tages op ved planlægning af næste års match program.

Et par enkelte var kede af tilmelding via golfbox, men rigtig mange udtrykte stor glæde og tilfredshed med

den ordning, som nu er gældende, og som med stor hjælp fra Torbens Christensen fungerer fint.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation..                                                                                            

Vinderpokalen blev overrakt til Gerda Grønvold, som havde vundet flest matcher i 2020 og -21.

Vinderen af Statuetten blev trukket blandt nye medlemmer og gik i år til Gerda Mikkelsen.

TILLYKKE til vinderne.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for de seneste to år, der i 2020 år viser et overskud på 2.900,49 kr. og i 2021 et underskud 5.662,41 kr. Der er nu en kassebeholdning  godt 8.000 kr.

Årets underskud skyldes, at der i 2021 ikke er opkrævet kontingent.

Målet er, at regnskabet går omtrent i nul.

Regnskabet for 2020 og 2021 blev godkendt med akklamation. Regnskabet kan ses på hjemmesiden.

 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. om året.

Forslaget godkendt.

 5. Fastsættelse af handicap for det kommende år.

Bestyrelsen forslår uændret handicapgrænse på 51 (decimal) og 54 (spille)

Forslaget godkendt

 6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Bestyrelsen foreslår, at der fremover, som i indeværende år, betales green fee som et samlet beløb på

100 kr. i stedet for 5 kr. pr. gang.

Betales sammen med kontingentet ved sæsonstart, hvor der så i alt betales 300 kr.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen fra medlemmer.

7. Valg til bestyrelsen:

 På valg er :

Tut Hollænder                       Modtager ikke genvalg

Tinse Andresen                     Modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslog Gunde Marie Larsen og Emma Karoline Holm som nye medlemmer til

bestyrelsen, og de  blev valgt med akklamation. Der var ikke andre forslag.

 8. Valg af intern revisor.

Karen Frandsen blev valgt.

 9. Eventuelt:

Formanden takkede alle for det gode fremmøde og rettede især en stor tak til Inge Bjørnskov for sit arbejde som revisor gennem mange år, men som nu har valgt at stoppe. Tak til  Birthe Rasmussen for opvarmningsgymnastik; juleudvalget ( Hanne Schramm, Lene Hansen og Asta Wind ) for et fint arrangement; Kirsten Thaisen for veludført ledelse af generalforsamlingen; Bodil Jespersen for hjælp, og Gerda Grønvold for hjælp i køkkenet; bestyrelsen for godt og positivt samarbejde.

Endvidere var der en stor tak til Torben Christensen for hjælp med golfbox og  indtastning af scores.

Juleudvalget. Stor tak  Hanne Schramm, der nu ønsker at stoppe i udvalget.

Nyt udvalg blev nedsat og består nu af:

 Lene Hansen, Helene Wright og Elisabeth Sonne Rasmussen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen.