You are here:

Virksomhedsplan

Klubbens navn og formål
Klubbens navn er Ribe Golf Klub og har hjemsted i Esbjerg Kommune.

Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane med tilhørende faciliteter og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af det lokale idrætsforbund.

Golf som eneste aktivitet
Golfspil er Ribe Golf Klubs eneste aktivitet. Det betyder, at Ribe Golf Klub ikke engagerer sig i aktiviteter, som ikke direkte eller indirekte udspringer fra golfspillet.

Forening frem for forretning
Driften af Ribe Golf Klub skal basere sig på en kombination af foreningsaktivitet og de heraf afledte forretningsbaserede aktiviteter, idet forretningsbaserede indtægter er en forudsætning for at finansiere driften af Ribe Golf Klub.

Ribe Golf Klub er først og fremmest en forening, hvilket betyder, at medlemmernes interesser, adgang til banen og klubbens faciliteter, samt sociale liv, skal have første prioritet i forhold til forretningsdelen.

Ansvarlig naturforvaltning
Ribe Golf Klub ejer og forvalter et stort naturområde. Denne forvaltning skal ske på en måde, som belaster naturen mindst muligt og overholder gældende regler og bestemmelser omkring drift af golfbaner.

Amatøridræt på højeste niveau
Ribe Golf Klub vil give mulighed for at dyrke golfspillet på højest muligt niveau på amatørbasis for alle medlemmer.

Det betyder, at klubben vil støtte op om elitearbejdet med træning mm. Klubben vil ikke betale spillere for at repræsentere Ribe Golf Klub.

Forpligtende fællesskab
Ribe Golf Klub bygger på et forpligtende fællesskab mellem medlemmer, forældre og ansatte. Dette betyder, at klubben forventer en aktiv deltagelse fra medlemmer i klubbens aktiviteter, sociale liv, samt opgaver, som naturligt skal løses i forbindelse med klubbens foreningsaktiviteter.

De ansatte skal sikre, at rammerne for foreningsaktiviteterne er på plads, men det er medlemmerne selv, som skal udfylde rammerne.

Gensidig respekt, tolerance og god omgangstone
Ribe Golf Klub skal være et rart sted at være for alle, uanset alder, social status og forudsætninger.

Derfor vægtes gensidig respekt, tolerance og god omgangstone mellem medlemmerne højt.

Kvalitet
Ribe Golf Klub ønsker at være kendt for kvalitet i den måde, vi arbejder på og måden, hvorpå vi servicerer vore medlemmer og gæster. Kvalitet skal gennemsyre arbejdet – både internt og eksternt – i forhold til klubbens sponsorer og samarbejdspartnere.

Attraktiv arbejdsplads for ansatte og frivillige
Ribe Golf Klub arbejder aktivt for at være en attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor der fokuseres på trivsel og udvikling for både ansatte og frivillige. Klubben skal aktivt arbejde for at sikre optimale arbejdsbetingelser, hvor ansvar og selvstændig beslutningskompetence følges ad.

Bestyrelsens organisering
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen i henhold til klubbens vedtægter.

Bestyrelsen har ansvar for ledelsen af klubben og træffer beslutninger i klubbens anliggender.

Bestyrelsen beslutter klubbens forretningsorden, virksomhedsplan, værdigrundlag samt budget, herunder målsætninger og delbudgetter for klubbens udvalg og forretningsområder.

Bestyrelsen fastsætter regler for ophold og adfærd på arealer underlagt/ejet af klubben og har ansvar for at disse overholdes.

Medlemmer, der overtræder klubbens retningslinjer for god opførsel og golfetikette, kan af bestyrelsen idømmes karantæne og ved gentagne tilfælde ekskluderes fra klubben.

Udvalg
Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen blandt klubbens medlemmer nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. De områdeansvarlige formænd har ansvaret for nedsættelse af det antal tilknyttede udvalg, som er nødvendigt for at kunne forvalte det område, man er ansvarlig for. En fortegnelse over alle nedsatte udvalg skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Bestyrelsen orienteres løbende om aktiviteter i udvalgene, dels ved løbende økonomirapportering, dels via fremsendte referater fra udvalgenes møder, og endelig ved de to årlige møder med bestyrelsen, som afholdes ved golfsæsonens start i foråret og afslutning i efteråret.

Forretningsudvalg
Forretningsudvalget består af formand, kasserer, et menigt medlem og golfmanager.

Forretningsudvalgets primære ansvars- og kompetenceområder er den forretningsmæssige del af klubben, herunder:

 • Personaleforhold
 • Kontor & golfshop
 • Økonomi & budget

Kasserer, golfmanager og chefgreenkeeper udarbejder i fællesskab med formand og baneudvalgsformand budget for det kommende regnskabsår, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Bestyrelsen fremlægger regnskab og budgetter på generalforsamlingen til godkendelse.

Klubbens formand formulerer bestyrelsens beretning til generalforsamlingen på grundlag af oplysninger fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder.

Sponsorudvalg
Udvalget refererer til golfklubbens formand. Golfmanageren er udvalgsformand.

Sponsorudvalget har til opgave at formulere en samlet strategi, handlingsplan og målsætning for salg, ligesom det er udvalgets ansvar at gennemføre en sådan salgsaktivitet til følgende grupper:

 • Greenfeegæster
 • Sponsorer
 • Arrangementer

Udvalget søger nye eller eksisterende sponsorkontrakter forhandlet færdig inden udgangen af december måned, og det er udvalgets opgave at ajourføre klubbens sponsorkoncept samt vedligeholde databasen over alle sponsorer og kontaktpersoner.

Kommunikationsudvalg
Udvalget refererer til golfklubbens formand.
Den kommunikationsansvarlige har til opgave at sikre en effektiv kommunikation – såvel intern som ekstern.
Der nedsættes et kommunikationsudvalg, hvori golfmanager og klubsekretær indgår.
Kommunikationsudvalgets arbejdsområde er:

 • Vedligehold og opdatering af klubbens hjemmeside
 • Udsendelse af nyhedsbreve til medlemmerne
 • Kontakt til pressen
 • Golfbox

Inden udgangen af december måned leverer den kommunikationsansvarlige input om årets gang i ansvars- området til brug for bestyrelsens beretning til den kommende generalforsamling.

Baneudvalg
Baneudvalgsformanden leder arbejdet i baneudvalget, som udover formanden består af mindst tre menige medlemmer af klubben, samt de baneansvarlige greenkeepere.

Udvalgets arbejdsområder er golfanlægget med 18 huls banen, Pay & Play banen, drivingrange, putting- og indspilsgreen, udenomsarealer ved bygninger (herunder terrasse og haveanlæg), samt parkeringsplads og tilkørselsforhold.

Baneudvalget skal sikre, at ovennævnte områder til enhver tid fremtræder i bedst mulig stand i forhold til de givne resurser.

Udvalget behandler ændringer, udvikling af baneanlæg og nye tiltag, samt forslag fra medlemmer, som vedrører udvalget arbejde.

Baneudvalgsformanden udarbejder – i samarbejde med greenkeeperen og baneudvalget – forslag til golfbanens udvikling, standard og pasning. Forslaget skal forelægges bestyrelsen til godkendelse, hvorefter planen danner udgangspunkt for det videre arbejde med banen.

Ændringer i banens udformning kan alene ske med bestyrelsens godkendelse, eventuelt efter konsultation med en banearkitekt.

Det er baneudvalgsformandens ansvar, at der inden udgangen af december måned – sammen med greenkeeperen og klubhusformanden – udarbejdes en plan for banens og klubhusets pasning i det efterfølgende år. Der udarbejdes ligeledes en plan for periodisk ansatte banemedarbejdere, indkøb og vedligeholdelse af maskinparken, samt hvad der er nødvendigt for at holde banen og klubhuset i en forsvarlig stand.

Inden udgangen af december måned leverer baneudvalgsformanden input om årets gang i ansvarsområdet til brug for bestyrelsens beretning til den kommende generalforsamling.

Klubhusudvalg
Klubhusudvalgsformanden leder arbejdet i klubhusudvalget, som udover formanden består at den baneansvarlige greenkeeper og golfmanageren, samt et ikke fastsat antal medlemmer.

Klubhusudvalget har ansvaret for at holde opsyn med og foranstalte vedligehold af klubbens samlede bygningsmasse, såvel indvendigt som udvendigt. Herunder klubhus med kontor/butik og omklædning, stald for bagskabe, lade for bagpladser, lille hal for el-køretøjer, samt maskinhal og værksted.

Når eksterne håndværkere er nødvendige, skal klubbens sponsorer have fortrinsret, forudsat de også er konkurrencedygtige.

Miljøudvalg
Udvalget refererer til baneudvalgsformanden.
Der indsættes en erfaren person med god forhandlingsevne og indsigt i miljømæssige forhold.

Baneserviceudvalg
Udvalget refererer til baneudvalgsformanden.

Baneserviceudvalgsformanden leder arbejdet i udvalget, som udover formanden består af et antal erfarne golfspillere. Udvalgets opgave er at medvirke til, at alle golfspillere får gode oplevelser i Ribe Golf Klub og udføre kontrol på banen.

Baneserviceudvalgets medlemmer har bemyndigelse til:

 • Baneservice kan hjælpe gæstespillere.
 • At påtale manglende efterlevelse af de vedtagne regler og etiketter for spil på banen og forlange disse overholdt.
 • At påtale uacceptabel påklædning, eksempelvis kan bar overkrop og bare fødder ikke accepteres, og kan eventuel medføre bortvisning.
 • At bortvise personer, som uretmæssigt benytter banen.
 • At bortvise spillere fra banen, såfremt de nægter at efterleve henvisningerne fra baneservice.
 • At indberette spillere, der nægter at efterleve henvisninger fra baneservice. Sådanne kan af bestyrelsen idømmes karantæne fra spil på banen.

Klubturneringsudvalg
Turneringsudvalgsformanden har i samarbejde med turneringsudvalget ansvaret for:

 • At udarbejde klubbens generelle turneringsbetingelser.
 • At udarbejde klubbens årlige officielle turneringskalender.
 • At udarbejde bemandingsplan for gennemførelse af turneringer.
 • At sikre løbende uddannelse af et tilstrækkeligt antal turneringsledere.
 • At fastlægge betingelserne for afholdelse af klubbens årlige mesterskaber.
 • Informationer i forbindelse med afvikling af Sydjysk Open.

Turneringsudvalgsformanden er ansvarlig i forhold til alle spørgsmål, der vedrører turneringer i klubben.

Golfudvalget
Golfudvalgsformanden leder arbejdet i golfudvalget, der har til opgave at sikre den sportslige udvikling i Ribe Golf Klub, ligesom det er dennes opgave at arbejde for en kontinuerlig tilgang af nye medlemmer til klubben.

Følgende udvalg refererer til golfudvalget:

 • Begynderudvalg
 • Juniorudvalg
 • DGU turneringsudvalg herrer/damer
 • Regionsgolfudvalg
 • Klubber i klubben

Samtlige udvalg kan trække på golfmanageren.

Det er golfudvalgsformandens ansvar, at der for de enkelte udvalg udarbejdes målsætninger og handlingsplaner for den kommende golfsæson.

Golfudvalgsformanden er de underliggende udvalgs kontaktperson i bestyrelsen, samt medlemmernes kontaktperson i golfrelaterede spørgsmål.

Golfudvalgsformanden koordinerer ugedagsturneringerne i ”klubber i klubben” herunder fastsættelse og håndhævelse af retningslinier for anvendelse af gunstart således, at generne for klubbens øvrige medlemmer minimeres mest muligt.

Inden udgangen af december måned leverer den golfansvarlige input om årets gang i ansvarsområdet til brug for bestyrelsens beretning til den kommende generalforsamling.

Begynderudvalg
Begynderudvalgsformanden er ansvarlig for, at udvalget er bemandet med øvede golfspillere, der med et indgående kendskab til de mest elementære golf- og etiketteregler, er i stand til at fungere som hjælpere ved begynderturneringer, samt fungere som mentor for nye prøvemedlemmer.

Begynderudvalgsformanden er tillige – sammen med klubbens PGA træner – ansvarlig for, at nye spillere hurtigt efter veloverståede prøver, frigives til spil på 18 huls banen.

Der henvises i øvrigt til udarbejdet Håndbog for Begynderudvalget.

Juniorudvalg
Udvalget refererer til golfudvalget.

Juniorudvalgsformanden udarbejder – sammen med klubbens PGA-træner – målsætninger og handlingsplaner for aktiviteterne i juniorudvalget.

Det er udvalgets opgave at søge en kontinuerlig tilgang af juniorer i alle aldersgrupper, ligesom det er udvalgets opgave gennem relevante aktiviteter at fastholde juniorernes interesse for golfspillet.

Regionsgolfudvalg
Udvalget refererer til golfudvalget.

Der indsættes en klubkoordinator med interesse for opgaven til at koordinere golfklubbens deltagelse.

Regel/handicapudvalg
Udvalget er en selvstændig enhed med reference til DGU´s regel- eller turneringskomité. Regel/handicapudvalget bemandes med medlemmer med indgående kendskab til både golfreglerne, etikettereglerne, samt handicapsystemet.

Regeludvalget har til opgave:

 • At behandle sager som forelægges udvalget eller som udvalget selv bliver opmærksom på, vedrørende overtrædelse af amatørregler, ordensregler og golfregler, inklusive sager om usportslig eller usømmelig adfærd.
 • At fungere som rådgivende organ i forhold til turneringsafvikling.
 • At være bindeled i eventuelle sager, som viderebringes til DGU´s regel- eller turneringskomité.
 • At være ansvarlig for formulering af lokalregler, der skal godkendes af DGU, samt formulering af midlertidige lokalregler, der skal godkendes af bestyrelsen.
 • At yde bistand til baneudvalget ved opsætning af banemarkeringer.
 • At yde bistand til øvrige udvalg i spørgsmål om golfreglerne og amatørreglerne.
 • At have fokus på, at nye golfspillere modtager forsvarlig undervisning i golfreglerne.

En afgørelse truffet af Regeludvalget kan ankes til DGU´s Amatør- og ordensudvalg.

Handicapdelen indeholder:

 • Administration af handicapsystemets regler i alle medlemmers interesse.
 • Sikrer handicapsystemet er kendt af og overholdes af klubbens medlemmer.
 • Træffer afgørelse om skønsmæssig regulering af et medlems handicap.

Handicapudvalget er underlagt DGU´s Amatør- og ordensudvalg, og dermed ikke klubbens bestyrelse, men udvalget informerer klubbens bestyrelse om brud på handicapsystemet og om forhold, som efter sagens natur kræver bestyrelsens handling eller som bør komme til bestyrelsens kendskab. 

Personalets arbejdsopgaver

Sekretariat
Ribe Golf Klubs sekretariatet består af klubsekretær og golfmanager.

Klubsekretær
Klubsekretæren refererer overordnet til golfklubbens formand.

Klubsekretæren har primært til opgave at bemande klubbens sekretariat og servicere klubbens medlemmer og gæster i alle relevante forhold. Klubsekretærens ansvarsområder er:

 • Bogføring og regnskab
 • Medlemsregistrering
 • Diverse kontorarbejde
 • Ekspedition i shoppen
 • Opsyn med automater
 • Servicering af medlemmer
 • Servicering af gæster

Golfmanager
Golfmanageren refererer til golfklubbens formand, ligesom han har den daglige ledelse af sekretariatspersonale og rengøringspersonale. Golfmanageren indgår i det daglige ledelsesteam sammen med den baneansvarlige chefgreenkeeper.

Golfmanageren deltager i den administrative del af Ribe Golf klub, ligesom han gennem diverse tiltag sikrer vækst på såvel medlemssiden, som på sponsor- og virksomhedsaktivitetssiden.

Golfmanageren er ansvarlig for drift af en golfshop, der matcher medlemmernes behov gennem:

 • Outsourcing aftaler
 • Pasningsaftale
 • Rådgivning

Det er golfmanagerens ansvar, at golfshoppen er åbent mindst ½ time før start af klubbens officielle turneringer.

Golfmanageren er via sit PGA-medlemskab ansvarlig for træning af klubbens medlemmer, herunder specialtræning for:

 • Prøvemedlemmer
 • Juniormedlemmer
 • DGU-turneringsspillere
 • Arrangere golfclinics

Greenkeeper
Den baneansvarlige greenkeeper refererer til baneudvalgsformanden og har ansvaret for:

 • Den daglige pasning af banen og omkringliggende arealer, hørende under Ribe Golf Klub, efter retningslinier udstukket fra baneudvalget og bestyrelsen, og refererer til baneudvalgsformanden om banerelaterede forhold.
 • Holder løbende opsyn med klubbens bygninger, og refererer til klubhusformanden om bygningsmæssige forhold.
 • Indkøb af maskiner og andre større investeringer forelægges forretningsudvalget, og kan først finde sted efter forretningsudvalgets godkendelse.
 • Leder og fordeler arbejdet blandt det ansatte greenkeeperpersonale.
 • Deltager i budgetlægning sammen med kasserer og golfmanageren.

Vedtaget i bestyrelsen 13.5.2020