You are here:

Vedtægter for Ribe Golf Klub

§ 1. Klubbens navn, hjemsted og formål.
Klubbens navn er Ribe Golf Klub, og hjemstedet er Esbjerg Kommune.
Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af det lokale idrætsforbund.

§ 2. Medlemmer.
Indmeldelse i klubben, samt udmeldelse af klubben og skift af medlemskategori, skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Udmeldelse af klubben eller kategoriskift fra fuldtidsmedlem til fleksmedlem eller passiv medlem og kategoriskift fra fleksmedlem til passiv medlem skal ske med 3 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli.
Kategoriskift fra passiv medlem til fleksmedlem eller fuldtidsmedlem og kategoriskift fra fleksmedlem til fuldtidsmedlem kan ske straks.
Bestyrelsen kan oprette nye medlemskategorier.

§ 3. Kontingent og kategorier.
Årskontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og gælder fra vedtagelsen. Kontingentfastsættelsen omfatter følgende medlemskategorier:   
Fuldtidsmedlem:
  Juniorer under 19 år
  Ungseniorer under 25 år
  Studerende over 25 år
  Seniorer over 25 år
Fleksmedlem    
Longdistance
Passiv medlem
Kontingentet betales halvårsvis forud hver den 1. januar og den 1. juli og opkræves senest den efterfølgende 1. februar og 1. august.
Indskud tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab af klubben.
Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion af klubben, medmindre bestyrelsen finder rimelig grund til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.

§ 4. Klubbens ledelse.
Klubben ledes af en bestyrelse, der står til ansvar over for generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed.

§ 5. Generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned i Esbjerg Kommune. Generalforsamlingen indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse skal ske enten ved mail til medlemmerne eller ved annoncering på klubbens hjemmeside.
Forslag fra medlemmerne om emner, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal tilsendes formanden og være denne i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag fra medlemmerne samt bestyrelsens forslag til behandling på generalforsamlingen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når det forlanges af mindst 1/10 af klubbens aktive medlemmer. Den skal afholdes senest 6 uger efter, at skriftlig begæring herom, med angivelse af  dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling, er kommet formanden i hænde. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling sker på tilsvarende måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 6. Dagsorden for ordinær generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

§ 7. Generalforsamlingens beslutninger.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, jævnfør dog §§ 17 og 18.
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. Kun fuldtids- og fleksmedlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Ledelse af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

§ 9. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen således, at der i år med lige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, og i år med ulige årstal vælges der 3 bestyrelsesmedlemmer.
Der vælges hvert år 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen.

§ 10. Bestyrelsens konstituering og forretningsorden.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot halvdelen er til stede. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen lader føre en protokol over sine forhandlinger, og det påhviler formanden at drage omsorg for, at bestyrelsens beslutninger bringes til udførelse.

§ 11. Nedsættelse af udvalg.
Bestyrelsen kan blandt klubbens medlemmer nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og fastsætter udvalgenes opgaver, kompetence og retningslinier.

§ 12. Tegningsregler, fuldmagter og hæftelse.
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter samt prokura. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
For de forpligtelser, som bestyrelsen indgår på klubbens vegne, hæfter alene klubbens formue.
Klubbens formue skal opbevares betryggende, herunder likvide midler, som anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

§ 13. Fastsættelse af afgifter.
Bestyrelsen bestemmer hvilke afgifter, der skal erlægges for greenfeespil, gæstespil, samt medlemmernes brug af opbevaringsfaciliteter for golfkøretøjer og golfudstyr.

§ 14. Spillereglement.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen ved Dansk Golf Union’s godkendelse fastsatte lokale regler. Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.
De af bestyrelsen fastsatte sanktioner kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Union’s Amatør- og Ordensudvalg.

§ 15. Fastsættelse af medlemmernes handicap.
Fastsættelse af medlemmernes handicap og spillehandicap skal ske i henhold til Dansk Golf Union’s handicapsystem og banerating system.

§ 16. Regnskab og revision.
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Klubbens regnskab revideres – efter de danske regler for mindre virksomheder – af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 17. Vedtægtsændringer.
Ændringer i klubbens vedtægter kan vedtages af ordinær generalforsamling. En vedtægtsændring kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Hvis ikke falder forslaget.

§ 18. Opløsning af klubben.
Beslutning om klubbens opløsning træffes på en generalforsamling og kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt indkalde til en ny generalforsamling. Forslaget kan her vedtages, såfremt 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget, uanset disses antal.
Generalforsamlingen træffer i denne forbindelse beslutning om selve afviklingsproceduren, mens eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder idrætsformål i den geografisk tidligere Ribe Kommune.

Således vedtaget på et stiftende møde i Ribe den 4. april 1979 og senest revideret på den ordinære generalforsamling den 26. februar 2018.