Generalforsamling i M/K seniorklubben under Ribe Golf Klub 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling med efterfølgende julefrokost. 

Dato: Torsdag, den 2. december 2021. 

Tidspunkt: Kl. 12.00 

Sted: Ribe Golf Klub, Snepsgårdevej 4, 6760 Ribe 

 

  Dagsorden  Motivering / referat
Pkt. 1.  Valg af dirigent.  Forslag: Simon Jermiin.  

Referenter:  

Stemmetællere

Pkt. 2  Bestyrelsens beretning. Bilag 1. Skriftlig beretning findes på MK Seniorklubbens  hjemmeside.
Pkt. 3  Fremlæggelse af regnskab. Bilag 2. Regnskabet findes på MK Seniorklubbens hjemme side.
Pkt. 4.  Fastlæggelse af kontingent  og handicap for det kommende år. Bestyrelsen foreslår kontingent på 275 kr. pr. med lem. I kontingentet indgår greenfee. 

Bestyrelsen foreslår uændrede handicap ved indmeldelse. (38 – 41). 

Pkt. 5.  Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest den 18 november 2021.
Pkt. 6.  Valg til bestyrelse.  På valg er: 

Ane Marie Bertramsen, modtager ikke genvalg. Evald Witt, modtager genvalg.

Pkt. 7.  Valg af intern revisor.  Jørgen Østergaard er på valg.
Pkt.8.  Eventuelt.  

 

Den 31. oktober 2021. 

Anna Pedersen